Crea sito
INFOLOKALNE VESTI

Veliko Gradište: Javno nadmetanje- pedaline 2014.

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/09, 24/11 i 121/12) a saglasno članu i 19. i 17. st. 2. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik opštine Veliko Gradište“, br. 8/2011), članu 5. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama (Sl. gl. opštine Veliko Gradište“, br. 4/08), i predloga JP Direkcije za izgradnju opšine Veliko Gradište br. 563/2014 od 16.03.2014. godine,

Komisija za davanje građevinskog zemljišta u zakup Skupštine opštine Veliko Gradište, na osnovu Odluke Predsednika opštine Veliko Gradište br. 353-79/2014-06 od 16.04.2014. godine, o b j a v lj u j e,   

                                                                                   J A V N O  N A D M E T A NJ E

ZA

DAVANJE U ZAKUP NA ODREĐENO VREME NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI RADI POSTAVLJANJA PEDALINA NA SREBRNOM JEZERU

I  Opština Veliko Gradište, nudi u zakup, zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini, radi postavljanja pedalina na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu koga čine:

a) lokacija za postavljanje pedalina br. 1;

b) lokacija za postavljanje pedalina br. 2;

v) lokacija za postavljanje pedalina br. 3.

II  Predmeti javnog nadmetanja nalaze se na delu kat. parc. br. 2229/1 u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru, k.o. Veliko Gradište.

Svaka od lokacija navedenih u tački I ovog Oglasa zauzimaće prostor od 10 m dužine niz obalu, i to na mestima određenim od strane JP Direkcije za izgradnju opštine Veliko Gradište, a koja će biti preciznije određena Ugovorom o zakupu.

III  Lokacije se daju u zakup na period od 3 godine.

IV Na parceli je predviđeno postavljanje privremenih objekata poslovno turističkog sadžaja predviđenih Urbanističkim projektom uređenja obale i šetne staze u Velikom Gradištu na Srebrnom jezeru urađenim u skladu sa Prostornim planom opštine Veliko Gradište („Sl. gl. opštine Veliko Gradište“, br. 2/11).

V  Početna cena zakupnine za predmete nadmetanja iz tačke I pod a), b), v) iznosi 300,00 eura za godinu dana.

Usklađivanje zakupnine vršiće se godišnje, indeksom potrošačkih cena.

VI  Ponuđeni iznos zakupnine zakupac je dužan da plaća u napred i u celini, a u skladu sa Ugovorom kojeg će u roku od 30 dana od pravosnažnosti rešenja o davanju u zakup zaključiti sa JP Direkcijom za izgradnju opštine Veliko Gradište, a pod pretnjom propuštanja.

Bliži uslovi koji se tiču plaćanja zakupa biće definisani Ugovorom.

VII  Javno nadmetanje održaće se dana 09.05.2014. godine sa početkom u 11,00 časova, u Velikoj sali SO Veliko Gradište.

VIII  Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka nadmetanja uplate depozit u visini od 10% od početne cene i prijave svoje učešće Imovinsko – pravnoj službi SO Veliko Gradište do 13,00 časova dana 08.05.2014. godine.

Kaucija-depozit plaća se na blagajni ili na žiro račun Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Minimalni licitacioni korak je: 10 eura/ za godinu dana.

Devizni iznos plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja.

IX Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

X   Po završenom nadmetanju licima čije ponude ne budu prihvaćene vratiće se garantni isnos.

Zakupcima koji ponude najveće iznose za predmete nadmetanja depozit će se vratiti tek po zaključenju Ugovora o zakupu i uplati godišnje ponuđene cene.

XI U slučaju da budući zakupac ne uplati izlicitiranu cenu u skladu sa tačkom VI ovog Oglasa, otuđeno zemljište biće mu izuzeto, i neće imati pravo na povraćaj uplaćenog depozita iz tačke VIII ovog oglasa.

XII  Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-122 lokal 113  ili lično u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište soba br. 41  prvi sprat.

Osoba za kontakt Miloš Stojadinović viši stručni saradnik.

Related Articles

Close